+47 405 20 344 [email protected]
English

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn Stavanger

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn Stavanger (STL Stavanger) ble etablert i 1999. Frem til 2013 het de «Dialoggruppen for tros- og livssynssamfunn i Rogaland». STL Stavanger har som formål å arbeide for å fremme forståelse og respekt mellom tros- og livssynssamfunn, og likestilling mellom tros- og livssynssamfunn i Stavangerregionen.

STL Stavanger er en organisasjon som består av 12 medlemssamfunn: Ahmadiyya, Bahai, Hindu, Den katolske kirken, Den norske kirke, Diamantvei Buddhist, Human-Etisk Forbund, Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, Kristensamfunnet, Metodistkirken, Muslimsk Fellesråd Rogaland og Kirkelig Dialogsenter.

Vi arbeider for likebehandling, for å fremme gjensidig respekt og forståelse i et livsynsåpnet samfunn hvor alle har rett og mulighet til å utøve sitt livssyn. Vi skal ha lik tilgang til offentlige tjenester, helsetjenester, skole, gravferd, forsamlingslokaler, stillerom og mer. Vi skal kjempe mot hatkriminalitet og vi jobber tett med Stavanger kommune, som et betrodd rådgivende organ hvor kommunen kan søke råd dersom ting er litt vanskelig eller om det er noe fint som skal gjennomføres, og vi er med i Stavanger Kommune sitt dialogforum med en fast plass for lederen for STL Stavanger.

Vi har en del faste aktiviteter som vi gjennomfører, bl. annet har Dialogsenteret og Ung Dialog et tilbud til de videregående skolene der vi underviser rundt tema som «fordommer og rasisme». STL har sammen med Kommunalt Foreldreutvalg (KFU) prosjektet «Arena Storkjøkken» og «Mødrelunsj» i tillegg til at vi arrangerer foreldremøter for innvandrerfamilier. Vi tror på en lettere skolehverdag når foreldrene kommer tettere på skolen og med disse prosjektene gjør vi skolen til en kjent arena og samarbeidet hjem-skole blir mye lettere.

Et annet prosjekt er «Kirken møter Moskeen» hvor Dialogsenteret samarbeider med Muslimsk Fellesråd i Rogaland for å motarbeide Islamofobi og fremmedhat.

Den 15. mars 2023 arrangerer vi en dialogkveld i forbindelse med FN sin internasjonale dag mot islamofobi, vi starter kl. 17 på kinoen med foredrag av feltimam Naz. Velkommen, det er åpent for alle.

Dialogsenteret kommer, fra og med i år, til å arbeide målrettet med temaet «skeiv og troende» – sammen med flere ulike aktører. Den 27. april planlegger STL en dialogkveld, også denne på kinoen, med temaet «skeiv og troende» og vi har som arbeidstittel «Listen, Learn, Love». Alle er hjertelig velkommen.

I løpet av året har STL og Dialogsenteret ca. 10 åpne dialogkvelder, hvorav noen av disse er besøk «hjemme hos» ett medlem, rett og slett for å bli bedre kjent. Vi arrangerer mangfoldsdag med tittelen «under samme tak» hvor alle våre medlemmer har en liten stand med informasjon, litt mat og hyggelige samtaler på Arneageren, mens vi inne på kulturhuset har «Human Library» hvor du kan låne deg en 10 min samtale med en person fra våre medlemssamfunn, og spørre om det du lurer på.

Vi har tett dialog med andre lokale STL dialoggrupper og med STL sentralt, for å høste erfaringer og å hjelpe hverandre.

Og sist, men absolutt ikke minst, årets dialogmiddag, – der folk fra ulike tros- og livssynssamfunn og andre som er engasjert av dialog kan komme sammen, bli kjent og ha det kjekt sammen og vi deler ut STL Stavanger sin dialogpris som en anerkjennelse for mennesker eller organisasjoner som har bidratt til dialog mellom ulike grupper og kulturer her lokalt i Stavanger regionen.

STL Stavanger kan kontaktes på [email protected] 

Besøk STL Stavanger sin Facebook-side.

Last ned STL Stavangers vedtekter her: Vedtekter STL Stavanger 16.4.2013

Lokale nyheter

Medlemmer

Bahá’í-troen, den yngste av verdensreligionene, er basert på hans lære. Religion er det mest effektive middel for å forvandle menneskets oppførsel, relasjoner mellom folk og samfunnsstrukturer, ifølge Bahá’u’lláh. Verdens seks millioner bahá'íer dyrker sine kjærlighets-, kunnskaps- og viljes-evner for å oversette tro til handling. Inspirert av Bahá’u’lláhs visjon inviterer bahá’íer over hele Norge deg til å fremme menneskehetens enhet, uten tanke på religiøs bakgrunn, etnisitet , kjønn eller sosial status.

St. Svithuns katolske menighet omfatter det midtre og sørlige Rogaland, og dessuten Sirdal kommune i Vest-Agder. Rogaland: Eigersund, Sandnes, Stavanger, Sokndal, Lund, Bjerkreim, Hå, Klepp, Time, Gjesdal, Sola, Randaberg, Forsand, Strand, Hjelmeland, Rennesøy, og Kvitsøy. 7.230 km².

Den norske kirke

https://kirken.stavanger.no/

Den norske kirke hadde 318 989 medlemmer i Rogaland ved inngangen til 2023, det tilsvarer 65% av de som bor i fylket. Stavanger bispedømme tilsvarer Rogaland fylke i utstrekning. Her er det rundt 135 kirker og kapeller, som hører til et av de 89 soknene i Den norske kirke. Stavanger bispedømme ble opprettet i 1125 og er like gammelt som byen og Domkirken. Den norske kirke feirer gudstjenester, dåp, konfirmasjon og bryllup. Cirka 85 prosent av befolkningen i Rogaland velger gravferd i regi av Den norske kirke. På hverdager og i helgene har kirken et stort tilbud om fellesskap for mange ulike grupper: Barn- og unge, eldre, flyktninger og nye i Norge, mennesker som lever med rusutfordringer, grupper for å lære om og praktisere tro, mennesker med utviklingshemming og mennesker i sorg. Den samarbeider med kristne kirker i hele verden, bistands- og misjonsorganisasjoner og offentlige og frivillige organisasjoner i Norge. Kirken har også et stort musikk-, kor- og kulturtilbud. Den norske kirkes visjon er «Mer himmel på jord». Kirken er bekjennende, åpen, tjenende og misjonerende. Den deler troen på Gud som skaper, Jesus Kristus som frelser og Den Hellige Ånd som gir liv. Innenfor fellesskapet av kristne kirker i verden har den en identitet som en evangelisk-luthersk kirke, noe som betyr at den bygger på Bibelens budskap, de tre sentrale oldkirkelige trosbekjennelsene og en luthersk forståelse av kristendommen, slik den er uttrykt i Den augsburgske bekjennelsen og Luthers lille katekisme.

Diamantvei buddismen

Hindu trossamfunn

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige

https://www.komtilkristus.no/

Kvekersamfunnet

Muslimsk Fellesråd i Rogaland (MFR) er en sammenslutning av 6 muslimsk organisasjoner i Stavanger og Sandnes. Disse er: - Islamisk Opplærings Senter ( Masjid Noor ) Stavanger - Rogaland Muslim Society ( Masjid Hanfia ) Stavanger. - Anjman Islah-ul-Muslemin ( Makki Masjid ) Stavanger. - Rogaland Islamisk Fellesforening ( Masjid Eyup Sultan) - Idara Minhaj-ul-Quran Stavanger. - Muslim Forum Sandnes ( Sandnes Masjid ) Sandnes. Islamisk Kvinne Forening i Stavanger er også representert i MFR styret. Det eksisterer en del andre muslimsk organisasjoner som ikke er tilsluttet i MFR. MFR meldte seg i Islamisk Råd Norge en gang i slutten av 1990 årene på vegne av medlems organisasjoner. MFR ble dannet for å ta opp de saker som er felles for muslimer, og som har betydning for alle muslimer bosatt i Rogaland. Det er stort sett hvert enkelt kommune som våre saker gjelder, dvs gravlund, barnehager, undervisning , sykehus m.m. Etterhvert har det dukket opp saker som gjelder hele landet. Første sak som kom opp var innføring av KRL-fag på ungdoms skoler. Da var det naturalig at skaen tas opp på sentralt nivå, dvs med regjering. Det har dukket opp saker etterhvert, karikatursaken, omskjæring av gutter, 9/11-2001, homofili, osv. bare å nevne noe av dem. I slike saker er det veldig viktig at muslimer taler med et stemme utad til stor samfunnet rundt land og strand. Derfor følte vi at vi må ha et nært samarbeid med Islamisk Råd Norge slik at vi kan både bidra med ressurser, og utveksel erfaringer. MFR har vært veldig aktiv lokalt og på mange områder har vi vært fremsynt. Dette nær samarbeid startet i 2010 og for første gang i IRNs historie hadde vi et styremedlem i IRN styret fra Rogaland (2011-2013). Dette nær samarbeid har resultert i opprettelsen av lokalt Hala gruppe, som skal jobbe veidere med at lokalt befolkning får fersk kjøttvarer slaktet i henhold til islamisk sharia. Stavanger er første byen i hele Norge som har 3 halal sertifisert butikker for salg av fersk kjøtt. Ifølge IRN vil de bruke samme modellen i resten av landet også.

Kalender

29 august
18:00
Arrangement - STL Stavanger
Dialogkveld «Hvordan skapes opinioner? Ekkokammer»
Del dette:

Hva er det som gjør at vi mener det vi mener? Hvorfor er det slik at vi sjelden lar oss påvirke av fakta dersom vi har en sterk overbevisning om noe? Den såkalte Kickback effekten er godt dokumentert, men hva er den egentlig og hvordan kan bevissthet rundt fenomenet hjelpe oss til å være mer åpne for å forandre mening?

Vi kommer tilbake med informasjon om innleder.

Arrangeres sammen med Kirkelig Dialogsenter og Sølvberget

Torsdag 29. august, kl. 18 til 20, på Møteplassen, Sølvberget

[caption id="attachment_13143" align="alignnone" width="267"] Bilde: Siren Halvorsen
NDLA[/caption]

29 august
Ukjent tid
Arrangement - STL Stavanger
Dialogkveld Egersund «Hvordan kan vi forstå Bibelens fortellinger om skeive?» 
Del dette:
Det er et omfattende og utfordrende tema vi tar opp denne kvelden. Vi har ingen agenda. Målet er å ha en dialog rundt et tema hvor det finnes mange meninger, ikke at noen skal behøve å endre standpunkt, men å bidra til større forståelse for de som definerer seg som skeive og troende.
Annette Riise - Diakon i Egersund
Joanna Bjerga, LHBT-forelder og medlem av Jesu Kristi kirke av Siste Dagers Hellige
Lars Slettebø, LHBT-forelder og medlem av Den Norske kirke
Velkommen den 29. August kl. 18:00 - 19:30 i Eigerøy Arbeidskirke.
Arrangeres sammen med Kirkelig Dialogsenter Stavanger og Dalane Pride

[caption id="attachment_12315" align="alignnone" width="772"] Skeiv og troende[/caption]

03 oktober
18:00
Arrangement - STL Stavanger
3. oktober Dialogkveld «Hvor vitenskapen og troen møtes»
Del dette:

Naturvitenskap vokste gjennom århundrene frem til en selvstendig kunnskapsgren, med en egen metodisk tilnærming som har vist seg å være uhyre effektiv til å avdekke naturens dype sammenhenger. Men betyr det at den er selvtilstrekkelig? Som kunnskapssøken og som en menneskelig aktivitet har den bånd til filosofi, estetikk og teologi. Å belyse mulige berøringspunkter kan bidra til å vise at tro og naturvitenskap ikke nødvendigvis er i konflikt. Tvert imot, kan det være en invitasjon til å diskutere om det kan finnes muligheter for en fruktbar dialog.

Sr. Katarina Pajchel er dominikanerinne ved Sta. Katarinahjemmet i Oslo. Hun har vært forsker innen eksperimentell partikkelfysikk og arbeider nå ved lærerutdanningen på OsloMet.

Torsdag 3. oktober kl. 18:00 til 20:00, Sølvberget (det kan bli endring av lokaler, følg med på vår Facebook side.

Arrangeres sammen med Kirkelig Dialogsenter Stavanger og Sølvberget

[caption id="attachment_13138" align="alignnone" width="1134"] Sr. Katarina Pajchel er dominikanerinne ved Sta. Katarinahjemmet i Oslo[/caption]

24 oktober
18:00
Arrangement - STL Stavanger
Dialogkveld «Gaza – 1 år etter»
Del dette:

Det er ett år siden konflikten i Gaza startet, men dette er selvfølgelig bare en del av en større konflikt som har pågått lenge. Å forstå årsakene til konflikten kan være vanskelig, ikke minst vanskelig å for seg hvordan de kan løses på en god måte for alle involverte parter. I kveld ønsker vi å diskutere hvordan situasjonen i Gaza påvirker oss her i Stavanger. Hva kan vi lære om å samarbeide på tvers av politiske, religiøse og andre ulikheter? Og hvordan kan vi i Stavanger bidra til å hjelpe de som er rammet av konflikten?

Vi kommer tilbake med mer informasjon om hvem som vil lede denne kvelden.

Torsdag 24. oktober, kl 18:00 til 20:oo på Møteplassen, Sølvberget

Arrangeres sammen med Kirkelig Dialogsenter i Stavanger og Sølvberget.

Norges Kristne Råd og Islamsk Råd Norge konferanse

21 november
18:00
Arrangement - STL Stavanger
Dialogkveld «Seksuelle overgrep i tros- og livssynssamfunn. Hvordan forebygger vi, hvordan håndterer vi det, kan vi dele erfaringer for håndtering?»
Del dette:

Innleder er Bjarne Hansen, Styreleder LMSO, Senterleder ved Bergen Center for Brain Platicity (BCBP), Professor ved UiB, Landsforeningen mot seksuelle overgrep-LMSO, vinner av innovasjonpris for sitt arbeid med The Bergen 4-Day Treatment

Vi setter åpenhet, dialog om og anerkjennelse at det skjer overgrep i tros- og livssynssamfunn på dagsorden. Vi har også med oss en liten utstilling med bilder og tekster som er laget og skrevet av overgrepsoffere.

Arrangeres sammen med Kirkelig Dialogsenter og Sølvberget