+47 405 20 344 [email protected]
English

Endringer i trossamfunnsloven – Regjeringens forslag

27. juni 2024

Lokale Nyheter

Endringer i trossamfunnsloven – Regjeringens forslag

Samme dag som Oslo-byrådet la frem sitt forslag til tros- og livssynspolitiske prinsipper for Oslo kommune, fremmet tros- og livssynsminister Kjersti Toppe forslag til endringer i trossamfunnsloven: Prop. 116 L (2023-2024). Inntrykket er at departementet har lyttet til høringsinnspillene fra tros- og livssynssektoren. De viktigste punktene:

* Antallskrav: Det foreslås å øke grensen fra 50 til 100 medlemmer for å ha rett til registrering og tilskudd. Samfunn som allerede er registrert og har minst 100 medlemmer per 1. januar 2026, kan forbli registrert så lenge de har minst 75 medlemmer. Hvis dette går gjennom i Stortinget, er ingen av STL Oslos medlemssamfunn i faresonen.

– De prinsipielle innvendingene mot en endring i antallskravet, som vi fremmet i vårt høringssvar, gjelder fortsatt. Vi hadde også likt å se en større vilje til å løse utfordringene knyttet til dobbeltregistrering av medlemmer, som gjør at mange samfunn går glipp av rettmessig tilskudd hvert år. Samtidig er vi lettet over at at ingen av STL Oslo sine medlemssamfunn vil falle utenfor tilskuddsordningen dersom forslaget får flertall, sier daglig leder Birgit van der Lans.

* Kjønnslikestilling: Det innføres aktivitetsplikt, og ikke absolutt krav knyttet til representasjon av begge kjønn i styrende organer. Samfunn må kunne vise til at de jobber for å oppnå minst 40% kvinner og 40% menn. Bare samfunn som ikke har tiltak over tid, kan nektes tilskudd.

* Demokratikravet, som av mange ble oppfattet som mistillitsforslag mot tros- og livssynssamfunn, skrotes. I stedet vil departementet jobbe videre med tiltak for å styrke veiledning og opplæring i dialog med tros- og livssynssamfunnene.

* Møteplasser mellom myndigheter, tros-og livssynssamfunn og deres organisasjoner: Her nevnes det ulike forsknings- og utredningsoppdrag, en årlig kontaktkonferanse der tros-og livssynssamfunn, politisk ledelse og statlige myndigheter kan møtes, samt en fast struktur for kontakt mellom statsforvalter og registrerte tros- og livssynssamfunn. Det nevnes også tilrettelegging for opplæringstilbud i lov-og regelverk knyttet til tilskuddsordningen og rapportering. Beredskap og livssynsbetjening nevnes som viktig områder for å få til bedre tilrettelegging for livssynsmessig mangfold.

Les STL Oslo sitt høringssvar her

Flere i denne kategorien