+47 405 20 344 [email protected]
English

Oslo som livssynsåpen by – Hvordan får vi det til?

15. desember 2022

Lokale Nyheter

Oslo som livssynsåpen by – Hvordan får vi det til?

2023 ser ut til å bli et viktig år for tros-og livssynssamfunnene i Oslo. Byrådet planlegger å legge frem en bystyremelding om Oslos tros- og livssynspolitikk til våren, og noen måneder senere er det kommunevalg. I den anledningen inviterte STL Oslo til et tros-og livssynspolitisk  seminar, som samlet 70 representanter fra tros- og livssynssamfunn, politikere og fagfolk fra ulike etater til dialog og faglig oppdatering. Seminaret markerte samtidig ettårsdagen til STL Oslo.

Oslo bystyret har vedtatt at Oslo skal vare en livssynsåpen by. På bystyrets initiativ ble det i 2018 nedsatt et bredt sammensatt utvalg for å foreta en gjennomgang av kommunens tros- og livssynspolitikk, identifisere utfordringer og fremme forslag til en helhetlig politikk på feltet. Utvalgets rapport «Tro det eller ei» ble levert i 2020. Den politiske behandlingen har tatt sin tid, men til våren vil det etter planen legges frem en bystyremelding som staker ut prinsippene for en helhetlig og fremtidsrettet tros- og livssynspolitikk.

For STL Oslo er det naturligvis viktig at rapporten får en god oppfølging. På seminaret, som ble avholdt 9. november, kunne byråd for kultur, idrett og frivillighet Omar Samy Gamal løfte litt på sløret:

– Det blir viktig for meg at vi legger fram en sak som politikerne i bystyret først og fremst fatter noen overordnede, prinsipielle beslutninger om, som vi tverrpolitisk kan være enige om.

Seminaret tok for seg tre temaer der tros- og livssynsutvalget har sett behov for mer samarbeid, bedre tilrettelegging og mer likebehandling: Barnevern, eldretjenester og forsamlingslokaler. Innledere fra blant annet Sagene barneverntjeneste, Sykehjemsetaten, Gravferdsetaten og Plan-og bygningsetaten fortalte om viktige utviklinger innenfor deres felt. I sykehjemsetaten har det for eksempel blitt ansatt en sykehjemsimam, og deler av barnevernet samarbeider for tiden med STL om å bygge nettverk og tillitt mellom tros-og livssynssamfunn og barnevern. Byråd Gamal orienterte om planene for å opprette et frivilligkontor, som vil innta en koordinerende rolle og bidra til at kommunale lokaler i større grad blir tilgjengelige for frivilligheten – inkludert tros- og livssynssamfunn.

Det er likevel mange utfordringer som gjenstår, og som krever tydelig politisk handling:

– Med kommunevalget nå mindre enn ett år unna er det viktig at «Tro det eller ei» settes høyere opp på prioriteringslisten. STL Oslo har oppfordret partiene til å bruke rapporten til å utforme konkret politikk på tros- og livssynsfeltet, sier STL Oslos daglige leder Birgit van der Lans.

Foto: Alasdair McLellan

CAPTION

CAPTION

CAPTION

CAPTION

CAPTION

 

 

Flere i denne kategorien