+47 405 20 344 [email protected]
English

STL Oslo bidro til seminar om inkludering av flyktninger og nettverk om migrasjonshelse

15. mai 2024

Lokale Nyheter

STL Oslo bidro til seminar om inkludering av flyktninger og nettverk om migrasjonshelse

Inkludering av flyktninger krever god samhandling mellom bydelene, voksenopplæring og frivilligheten. Dette var tema for et seminar regi av Velferdsetaten og Kulturetaten 13. mai, der STL Oslo ble invitert til å holde et innlegg om hvordan tros- og livssynssamfunn fungerer som landingsplattform for nyankomne. Tros- og livssynssamfunn er viktige møteplasser for minoritetsgrupper som ankommer nye land, både med tanke på sosial kontakt, språklig og kulturell oversettelse og informasjon. Dette er viktig hjelp for å kunne klare seg i et nytt samfunn, og mye skjer på frivillig basis.

– Det finnes om lag 135 tros- og livssynssamfunn i Oslo. Noen har egne aktiviteter og et organisert tilbud rettet mot flyktninger, eksempelvis språkgrupper og foreldreveiledning. Mye av dette arbeidet skjer imidlertid i mer uorganiserte former som en naturlig del av driften, og er vanskeligere for det offentlige å få oversikt over. STL Oslo bidra til å skape infrastrukturer for samhandling, for eksempel gjennom samarbeidsfora i ulike bydeler, sier STL Oslos daglig leder Birgit van der Lans.

Samme dag deltok STL Oslo også for første gang på Helseetaten fagnettverk for migrasjonshelse, og bidro med et innlegg om ivaretakelse av tros- og livssynsrelaterte behov i kommunehelsetjenesten. For mange av Oslos innbyggere er religion og livssyn en viktig del av livskvaliteten. Det gjelder også eldre, syke, personer med demensdiagnose som kan ha vanskeligheter med å gi uttrykk for sine behov. For mange mennesker øker betydningen av eksisentielle spørsmål med alderen, særlig hos dem som opplever sorg, tap, og smerte i livet. Det å kunne opprettholde religiøs praksis er viktig i forhold til opplevelse av verdighet, og når man mister evnen til å utøve selv, eller ikke kan gi uttrykk for disse behovene, så blir man avhengig av omsorgspersoner som kjenner igjen disse behov og legger til rette for det. Med økt mangfold i befolkningen er det økt behov for tilpassede tjenester, og for mer mangfoldskompetanse.

STL Oslo ser frem til å bidra med tros- og livssynsperspektiver i fagnettverket for migrasjonshelse.

 

Flere i denne kategorien