+47 405 20 344 [email protected]
English

Et spørsmål til utenriksministeren

24. mars 2021

Nyheter

Et spørsmål til utenriksministeren

Vi ber om en tett dialog hva angår forfølgelse av ulike minoriteter.

Vi skriver som representanter for tros- og livssynssamfunn, humanitære- og menneskerettighetsorganisasjoner og akademiske institusjoner. Vi representerer troende fra ulike trosretninger, ateister og agnostikere. Sammen ønsker vi å uttrykke en sterk felles bekymring og oppfordrer norske utenriksmyndigheter til å sette arbeidet mot forfølgelse av religiøse og ikke-religiøse minoriteter høyt på agendaen.

Norges plass i FNs sikkerhetsråd gir Norge muligheter til å påvirke innretningen av både nye og eksisterende fredsbevarende og humanitære operasjoner i FN-regi. Sivilsamfunnsorganisasjoner kan spille en uvurderlig rolle i å drive frem inkluderende fredprosesser og forankre dem i befolkningen. Vårt arbeid er med på å dempe konfliktnivå og legge til rette for forsoning og fredelig sameksistens mellom folkegrupper i konfliktområder. Vi ber derfor om en tett dialog hva angår forfølgelse av ulike minoriteter.

Det er de seneste tiårene gjort ny forskning på feltet som viser at undertrykkelse og diskriminering av tros- og livssynsminoriteter er en av mekanismene som bidrar til økt sosial spenning og konflikt. Stater som vektlegger upartisk respekt for, og fredelig sameksistens mellom, ulike tros og livssynsgrupperinger, høster redusert konfliktnivå, større sosial stabilitet og endog økonomisk fremgang.

Norske fagmiljøer og tros- og livssynssamfunn er del av brede internasjonale nettverk med kompetanse som kan være til nytte. Den norske erfaringen med det usedvanlig bredt sammensatte nasjonale Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn vekker interesse i internasjonale fora. Samarbeidet tros- og livssynssamfunn imellom og relasjonen mellom disse og myndighetene er bygd opp nedenfra. Selv om norske forhold ikke umiddelbart kan overføres til andre land, innebærer erfaringen i seg selv nyttig kunnskap som har overføringsverdi.

Nye rapporter fra ulike hold forteller oss at forfølgelse av tros- og livssynsminoriteter øker drastisk. Stater, paramilitære grupper, terrororganisasjoner, religiøse ledere og deres tilhengere forfølger sivilsamfunn, opposisjon og religiøse minoriteter ved bruk av midler som diskriminering, utestengelse, fengsling, tortur og likvidering.

Utviklingen synes å være del av en trend der respekten for menneskerettighetene svekkes generelt. Også i land som regnes som demokratiske ser vi en økende tendens til restriksjoner, diskriminering og stilltiende aksept av vold mot tros- og livssynsminoriteter.

Vi verdsetter den innsats som de siste tiårene har vært lagt ned av flere regjeringer, også den sittende, for å fremme respekten for religionsfriheten. Innsatsen målt i bevilgede beløp har økt betraktelig. Til tross for bestrebelser fra både norske og andre lands myndigheter og relevante internasjonale organer, registrerer vi altså en foruroligende negativ utvikling. Det utfordrer til en gjennomtenking av strategiene for å fremme respekten for tros- og livssynsfriheten mer generelt.

Vi vil be utenriksministeren svare på hvordan Norge vil bruke sin posisjon i Sikkerhetsrådet til å fremme involvering av tros- og livsynaktører, humanitære organisasjoner og religionsvitenskapelige og menneskerettslige fagmiljøer, der disse i felleskap kan være en ressurs i konfliktforebygging og bidra til inkluderende fredsprosesser.

Videre vil vi be utenriksministeren svare på hvordan Norge i sitt generelle menneskerettighetsarbeid vil trekke inn de samme brede allianser i møtet med den ovennevnte foruroligende utviklingen vedr. tros- og livssynsfriheten, både i bilaterale relasjoner og i internasjonale organer Norge arbeider gjennom.

Signert av:

Geir Hønneland, generalsekretær, Den norske Helsingforskomité,

Sandra Petersen, daglig leder, Det norske menneskerettighetsfond

Dagfinn Høybråten, generalsekretær, Kirkens Nødhjelp

Erhard Hermansen, generalsekretær, Norges Kristne Råd

Lena Larsen, prosjektleder og Kathrine Raadim, leder, Oslokoalisjonen for tros- og livssynsfrihet ved Norsk senter for menneskerettigheter, UiO,

Jostein Hole Kobbeltvedt, daglig leder, Raftostiftelsen

Ingrid Rosendorf Joys, generalsekretær, Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Ed Brown, generalsekretær, Stefanusalliansen

Morten Askeland, generalsekretær, Åpne dører

Dette innlegget ble først publisert i Dagbladet 19. mars 2021.

Flere i denne kategorien