+47 405 20 344 [email protected]
English

Økt innsats for å heve tros- og livssynskompetansen på barne- og familiefeltet

9. desember 2019

Nyheter

Økt innsats for å heve tros- og livssynskompetansen på barne- og familiefeltet

Siden flyktningguiden ble lansert i 2017 har sekretariatet i STL ofte tematisert livssyn i sammenheng med familieliv og barneoppdragelse. I mai besluttet Rådet i STL å nedsette en arbeidsgruppe med fokus på livssyn og barnevern, og med det vektlegge barns behov og utfordringer i enda større grad.

I seks måneder har vi bygget opp ytterligere kompetanse på emnet, og både holdt og deltatt på workshops. Erfaringene fra møter og kurs over hele landet tilsier at det er et tydelig behov for STLs perspektiver og livssynskompetanse på barne- og familiefeltet.

Arrangementsillustrasjon fra URO-seminaret i regi av DOTL.

URO i Drammen

Den 7. november arrangerte Drammen og omegn tros- og livssynsforum seminaret URO; Ungdom-religion-oppvekst. STL bidro med en innledning til emnet, delvis basert på Fafo sitt forskningsprosjekt «Migrasjon, foreldreskap og negativ sosial kontroll».

På seminaret deltok også ungdommer fra prosjektet «Sammen for Norge» i regi av Forandringshuset med sine historier om oppvekst mellom flere kulturer. De 27 deltakerne var aktive i den påfølgende samtalen om identitet, sosialisering og oppdragelse og alle ønsket minst en kveld til med denne tematikken! Du kan lese mer om arrangementet her.

Niels-Fredrik Skarre holder innlegget på konferansen om barnets beste i Bergen. Foto: STL Bergen.

Barnets beste i Bergen

I Bergen arrangerte STL Bergen og STL sentralt seminaret Religion og barnets beste – familieliv og livssyn 14. november. Her fikk vi høre både fra moskeen, barn- og familieetaten barnehage- og barneskolelærerutdanningen om deres arbeid og perspektiver på feltet og vi i STL fikk orientert om det vi jobber med.

Det var imponerende å høre om det gode arbeidet som drives i Bergen moské, men også inspirerende å høre at det fortsatt er behov for vårt arbeid for at livssyn også skal ha en plass i omsorgstjenestene overfor barn og familier i det offentlige. Samlingen kan du lese mer om her.

Om å bryte med lukkede religiøse miljøer og bredere rekruttering av fosterfamilier

Mandag 2. desember gikk årets siste rådsmøte i STL av stabelen i Det mosaiske trossamfunns lokaler i Bergstien. Også her var det fokus på barns vilkår. Direktør for Barne- og familieetaten i Oslo kommune, Hege H. Malterud og seksjonssjef Mona Iren Hauge, var invitert for å informere om arbeidet med barnevern i hovedstaden. Malterud fortalte at en vesentlig utfordring for Barnevernet var å rekruttere et større mangfold av fosterforeldre. Hun gjorde det klart at hun håpet at Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn kunne bli en viktig samarbeidspartner i dette rekrutteringsarbeidet.

Daglig leder i Hjelpekilden, Hilde Langvann, var også invitert til å holde et innlegg på rådsmøtet. Hjelpekilden er en ideell organisasjon som tilbyr hjelp til utbrytere fra lukkede religiøse miljøer som utøver streng sosial kontroll. I sitt innlegg redegjorde hun for hvordan negativ sosial kontroll arter seg i slike miljøer, og hvilke utfordringer utbrytere møter når de skal forsøke å integrere seg i storsamfunnet.

STL har i løpet av det siste året utviklet digitale nettressurser og kursmateriell om negativ sosial kontroll som vil kunne brukes i arbeidet med å hanskes med de utfordringene Langvann fra Hjelpekilden fortalte om. Invitasjonen fra Malterud i Barne- og familieetaten om et samarbeid med dem, og med Barnevernet, ble tatt godt imot av rådsmedlemmene. Sekretariatet har alt vært i møte med PROKUS, en prosjektgruppe for kultursensitivt barnevernsarbeid i Oslo, for å diskutere deres behov og eventuelle bidrag fra STL.

I videoen nedenfor kan du høre Malterud fortelle om hvorfor hun mener STL er en interessant samarbeidspartner for Barne- og familieetaten, såvel som Barnevernet, i arbeidet med å rekruttere fosterforeldre med minoritetsbakgrunn.

Er det behov for kompetanseheving på tros- og livssynfeltet i ditt fagmiljø? Da kan du ta kontakt med Niels-Fredrik Skarre eller Anne Sender for å avtale et STL-besøk. 

Flere i denne kategorien