+47 405 20 344 [email protected]
English

Slik var 2019 for Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

9. januar 2020

Nyheter

Slik var 2019 for Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn har hatt et begivenhetsrikt år. Her er noen av høydepunktene.

Ingrid Rosendorf Joys i debatt med Jon Helgheim (Frp) om ørekravet i passforskriftene

Lover og forskrifter

Hele tros- og livssyns-Norge har ventet i mange år på den nye trossamfunnsloven. Sommeren 2019 kom endelig proposisjon og stortingsmelding om ny lov. Mye tid, både før og etter offentliggjøringen av proposisjonen, har gått til høringer, debatter og møter i forbindelse med den nye loven som skal vedtas i 2020. STL har dessuten svart på en rekke innlegg og kronikker i ulike aviser. Disse har i særlig grad omhandlet tilskuddsreglene i den nye loven.

Det såkalte «ørekravet» i passforskriftene ble også viet mye oppmerksomhet. Særlig for sikher er kravet om å vise ørene på passbildene problematisk, og STLs syn på dette er at ørekravet ikke gir økt sikkerhet.

STL så seg også nødt til å be Barne- og familiedepartementet la nåde gå for rett da flere samfunn gikk glipp av søknadsfristen for tilskudd i 2019. Årsaken til det var at samfunnene denne gangen ikke fikk et varsel i forkant av søknadsfristen. Gleden var stor da barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad gjorde det klart at samfunnene som oversatt fristen fikk søke på ny.

Lansering av masterprogrammet i universitetets gamle festsal.

Utdanning og kompetanseheving

2019 har vært et viktig år for kompetanseheving – både innad i tros- og livssynssamfunnene og om tro- og livssyn i andre sektorer.

Mandag 11. mars lanserte Det teologiske fakultet masterprogrammet i lederskap, etikk og samtalepraksis, for religions- og livssynsledere, som STL har arbeidet for å få på plass i mange år.

STL har også videreutviklet sitt eget kursmateriell, samt utviklet helt nye læringsressurser om negativ sosial kontroll. Nytt i 2019 var at betydelige deler av dette materialet er i videoformat.

Vi har hatt omfattende kursvirksomhet over hele Norge og både offentlige etater og frivillige organisasjoner har hatt nytte av det. Videre har vi bedrevet kompetanseheving innad i tros- og livssynssamfunnene.

STL har også arrangert, eller vært medarrangører av, en rekke ulike seminarer og konferanser i løpet av 2019.

Religionsfaget i skolen har vært på dagsorden på en rekke av STLs rådsmøter, blant annet fordi det kommer en ny læreplan i KRLE-faget høsten 2020. Det har vært arrangert workshop om læreplanen på ett rådsmøte og generalsekretær i STL, Ingrid Rosendorf Joys, har også imøtegått forslag i media om å fjerne faget fullstendig.

Det store kartleggingsprosjektet KIFO har gjennomført i Oslo på oppdrag fra STL, og som vil bli offentliggjort i 2020, vil gi verdifull innsikt i tros- og livssynsmiljøene i hovedstaden. Bergen kommune følger etter, og STL arbeider for at også andre kommuner skal skaffe seg større kunnskap om tros- og livssynsmangfoldet sitt.

Klima og miljø

Klima- og miljøspørsmål blir stadig viktigere. Rådet i STL vedtok i 2017 å trappe opp sitt klima- og miljøeengasjement, og dette ble grundig fulgt opp i 2019.

Representanter fra alle STLs medlemssamfunn har gjort rede for sitt syn på nødvendighetene av å bidra til klimakampen i korte videoer. STL har deltatt på en lang rekke klimaarrangementer i løpet av året, sammen med blant annet Interreligiøst klimanettverk og Klimapilegrim. Det store klimabrølet var ett av disse.

Da den store klimakonferansen i Madrid fant sted i desember var også en delegasjon med representanter fra STL og medlemsorganisasjonene til stede der.

Solidaritetsmarkeringer og hatbekjempelse

Guds- og forsamlingshus er dessverre populære mål for terrorister av ulike slag. I 2019 var det flere grufulle angrep mot mennesker samlet til bønn. Etter moskémassakrene i Christchurch i New Zealand arrangerte STL, sentralt og lokalt, solidaritetsaksjoner under emneknaggen #tryggibønn. Da et enda større terrorangrep fant sted mot kirker i Sri Lanka gjentok vi aksjonen.

I august 2019 rammet terroren også Norge, da en ung ekstremist myrdet sin egen søster for så å gå til angrep på Al-Noor Islamic Centre i Bærum. Årets siste #tryggbønn-aksjon ble arrangert i forbindelse med et angrep på norsk jord.

Terrorangrepet i Bærum er kanskje det mest ekstreme utslaget av hat og fordommer mot religiøse grupper i Norge i 2019, og kunne endt i en massakre. Problemet er imidlertid ikke begrenset til fysiske angrep. STL har vært på flere høringer om den nye handlingsplanen mot diskriminering og rasisme på bakgrunn av etnisitet og religion. Mot slutten av året ble det også klart at det vil komme en egen handlingsplan mot muslimhat.

Mye hat kommer til uttrykk på nett. Også har dette har vært på STLs dagsorden, såvel som et skarpere debattklima. STL ønsker å motvirke polarisering og fremme dialog, og vil derfor fortsette å jobbe med slike spørsmål i årene som kommer.

I videoen ovenfor kan du se klipp fra alle tre #tryggibønn-aksjonene i 2019.

Ekspansjon

Året begynte med utvidelse av både rådet og sekretariatet. Muslimsk dialognettverk Norge (MDN) og Ahmadiyya Muslim Jama´at Norge var ferdig med det obligatoriske året med observatørstatus, og ble inkludert som fullverdige medlemmer med stemmerett på årsmøtet 25 februar. Sekretariatet ble utvidet med tre nye ansatte i 2019, noe du kan lese om her og her.

I løpet av året ble også nye lokale dialoggrupper knyttet til STL, henholdsvis i Bodø og Bærum.

Det nye året 

Året som gikk var full av førstegangshendelser. Flere av disse er allerede nevnt, men ikke alle. Blant annet har STL inngått et nytt samarbeid med Norges kvinnelige sanitetsforening. Religions- og livssynslederforumet i STL skrev også historie i sommer da de for første gang kom med et felles opprop. Det gjaldt kravet om å hente hjem barn av norske IS-kvinner.

Det er allerede klart at året som kommer vil bli historisk. Blant annet fordi den nye trossamfunnsloven skal vedtas av Stortinget i løpet av 2020.

Vi ser frem til det, og mye annet, og håper du vil følge med oss gjennom det nye året og tiåret.

Flere i denne kategorien