+47 402 15 132 [email protected]
English

STL jobber for fellesinteresser og rimelige særinteresser

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) er en dialog- og interesseorganisasjon som arbeider for likebehandling i lov og praksis.

STL ble etablert i 1996. Den konkrete bakgrunnen for opprettelsen var forslaget om et nytt obligatorisk skolefag om tro, livssyn og etikk med hovedvekt på kristendom. Faget skapte reaksjoner hos tros- og livssynssamfunnene som samlet seg i protest på grunn av manglende deltagelse i prosessen og presentasjon av andre tros- og livssynssamfunn i faget. Samarbeidet mellom tros- og livssynssamfunnene resulterte i etableringen av STL.

STLs sammensetning og arbeid er unikt i Norge, i Europa og på verdensbasis. STL består av religiøse & sekulære livssyn, og majoritet & minoritet fra Den norske kirke til mindre trossamfunn med under 1000 medlemmer. I STL har hvert medlem 1 stemme.

Et viktig bakteppe til etableringen av STL var økt innvandring til Norge på 1980- og 90-tallet. Nytt mangfold utløste spenninger i forholdet mellom norske verdier og religiøse- og kulturelle tradisjoner. Nytt tros- og livssynmangfold bidro til økt bevissthet på skjevheter i statens behandling av tros- og livssynssamfunnene. Statskirkeordningen ble synlig og problematisert i offentligheten på nye måter, og diskusjonen om likebehandling og likeverdige rettigheter for tros- og livssynssamfunn ble framtredende.

STL jobber både politisk og dialogisk. STLs mandat er å arbeide for at staten likebehandler alle tros- og livssynssamfunn både i lovverk og praktisk gjennomføring. Religions- og livssynsdialogen i STL er like viktig, da den er konfliktforebyggende og tillitsskapende. Kulturell kompetanse og forståelse av uenighetsfellesskapet er nødvendig kunnskap for integrering. STL representerer hovedtyngden av tros- og livssynsmangfoldet i Norge.

Last ned dokumenter

  Søknadsskjema

  Søk medlemskap i STL

  Se utdrag fra STLs vedtekter som handler om medlemskap.

  § 1 Formålsparagraf

  Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) har som formål:

  § 6

  Nye medlemmer tas opp på årsmøtet. Tros- og livssynsamfunn som ønsker medlemskap må søke om dette. Styret behandler søknaden og innstiller til årsmøtet. Søknaden vurderes ut fra søkersamfunnets størrelse og historie nasjonalt og internasjonalt, samt formål og betydning i det norske samfunnet. Det er et krav for medlemskap at søkersamfunnet er offentlig godkjent som tros- eller livssynssamfunn i Norge, eller er paraplyorganisasjon for slike. Det er et krav at søkersamfunnet har observatørstatus i minimum ett år før fullt medlemskap eventuelt innvilges. Medlemssamfunn kan miste sitt medlemskap i STL hvis tros- eller livssynssamfunnets formål og/eller praksis strider mot STLs formål, eller medlemssamfunnet over tid ikke oppfyller sine medlemsforpliktelser i henhold til STLs styringsdokumenter. Eventuelt vedtak om bortfall av medlemskap fattes av årsmøtet.

  § 7

  Observatørstatus i STL gir talerett, men ikke stemmerett og kan, etter innstilling fra styret, tilbys tros- og livssynssamfunn som ikke oppnår fullt medlemskap eller andre organisatoriske enheter som ikke defineres som tros- og livssynssamfunn.

  Last ned søknadsskjema her: Søknadsskjema medlemskap i STL