+47 405 20 344 [email protected]
English

Ny rapport om trosmangfoldet i Oslo

13. februar 2020

Rapporter

Ny rapport om trosmangfoldet i Oslo

KIFO lanserer i dag rapporten: Bidrar trosmangfoldet til «parallellsamfunn»? Rapporten baserer seg på en stor undersøkelse KIFO har gjennomført i samarbeid med STL, og viser at tros- og livssynssamfunn i Oslo generelt er utadvendte og samarbeidsorienterte.

Institutt for kirke, religions- og livssynsforskning (KIFO) har i samarbeid med Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL), og med støtte av Oslo kommune, gjennomført en studie av tros- og livssynsmangfoldet i Oslo. I dag lanseres rapporten av funnene i undersøkelsen.

Bakgrunnen for rapporten er et behov for mer kunnskap om tros- og livssynssamfunn i hovedstaden, særlig minoritetssamfunnene. Undersøkelsen ser nærmere på hvor utadvendte tros- og livssynssamfunnene er. Hvor mye utadrettet kontakt de har og hvilke holdninger de har til samarbeid med andre.

Responsraten var svært god og utvalget representativt. Hele 114 menigheter/lokallag har svart på undersøkelsen. Minoritetssamfunn er like godt representert som menigheter i Den norske kirke.

Migrantmenigheter er mer utadvendte

Undersøkelsen viser at tros- og livssynssamfunnene i Oslo generelt er utadvendte. Nesten alle svarer at de har hatt kontakt med ikke-religiøse samfunnsinstitusjoner eller organisasjoner, som lokale myndigheter og skoler. Mange (44 %) har også hatt kontakt med et tros- eller livssynssamfunn som tilhører en annen religion eller livssyn. De ikke-kristne tros- og livssynssamfunnene har oftest slike kontakter. 71 % av de muslimske trossamfunnene og 85 % av de andre tros- og livssynssamfunnene har interreligiøse kontakter.

Tidligere studier har vist at trossamfunn kan fungere som landingsplasser for innvandrere og dermed være integreringsfremmende. En bekymring har vært at migrantmenighetene kan bli seg selv nok, og at kontakten med storsamfunnet derfor blir begrenset. Undersøkelsen viser derimot at migrantmenighetene er mer utadvendte sammenlignet med utvalget i sin helhet.

Er teologisk dogmatiske menigheter mindre utadvendte?

Det er kristne trossamfunn utenfor Den norske kirke som i størst grad gir uttrykk for teologisk dogmatisme. Undersøkelsen i Oslo viser at det er en sammenheng mellom teologisk dogmatisme og mindre utadvendthet. En lignende undersøkelse utført i Hamburg viser at det ikke behøver å være en slik sammenheng. Også blant de teologisk dogmatiske trossamfunnene er det en positiv interesse for STL, noe som kan tyde på at det er vilje til å samarbeide om andre formål enn å delta i tros- og livssynsdialog.

Rapporten konkluderer med at de mange tros- og livssynssamfunnene er interessert i mer samarbeid og kontakt på menighets eller lokallagsnivå, og at de kan tenke seg å gjøre dette innenfor STLs rammer.

– Det denne undersøkelsen viser er at kommunen bør se på tros- og livssynssamfunnene som allierte i arbeidet med å skape tryggere og bedre nærmiljøer for alle, snarere enn potensielle spirer til såkalte «parallellsamfunn», sier forskningssjef i KIFO, Ånund Brottveit.

STLs generalsekretær, Ingrid Rosendorf Joys, mener funnene i undersøkelsen lover godt for fremtiden.

– Undersøkelsen viser tydelig at det er både ønske om og vilje til utadrettet virksomhet i tros- og livssynssamfunnene i Oslo. Særlig blant minoritetene. Det er et gledelig funn og det lover godt for fremtiden.

Les hele rapporten her

Har du spørsmål om undersøkelsen kan du henvende deg til:

KIFO: Forskningssjef Ånund Brottveit. Telefon: 23 33 47 25 Epost: [email protected]

STL: Generalsekretær Ingrid Rosendorf Joys. Telefon: 40 21 51 32 Epost: [email protected].

Flere i denne kategorien