+47 405 20 344 [email protected]
English

STL som dialogorganisasjon – rapport fra en studie

14. februar 2011

Rapporter

STL som dialogorganisasjon – rapport fra en studie

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) er en organisasjon som på en særlig måte har gjort dialog til et overordnet prinsipp for sin virksomhet. rådet definerer seg som en
dialogorganisasjon. I henhold til sin formålsparagraf har det som oppgave å fremme gjensidig forståelse og respekt mellom tros- og livssynssamfunn gjennom dialog. Det har også som mål å skape en større bevissthet om hva dialog er (i samfunnet og STL) og vise dette gjennom hvordan STL arbeider og opptrer.

I februar 2010 ble det inngått en avtale mellom Samarbeidsrådet for tro- og livssynssamfunn (heretter STL) og undertegnede om å gjennomføre et prosjekt i STL med fokus på STL som dialogorganisasjon. Prosjektet skulle ha to deler. Den første delen skulle ta sikte på å undersøke i hvilken grad STLs rådsrepresentanter opplever at STL lever opp til idealet om å være en dialogorganisasjon og hvilket forbedringspotensial organisasjonen eventuelt har på dette feltet. I tillegg var målet å kartlegge hvilken forståelse den enkelte rådsrepresentant har av hva en dialog er, og hva det innebærer for STL å være en dialogorganisasjon.

Den andre delen skulle være mer utviklingsrettet og munne ut i et arbeid for å videreutvikle STL som en dialogorganisasjon. Sentralt i denne forbindelse sto utviklingen av en veileder for
dialogisk praksis i STL og en dialogplakat.

Denne rapporten er en tekst av Helge Svare ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI).

Last ned rapporten her: STL som dialogorganisasjon – rapport fra en studie

Flere i denne kategorien