+47 405 20 344 [email protected]
English

Årsmelding 2022 er tilgjengelig

16. mars 2023

Lokale Nyheter

Årsmelding 2022 er tilgjengelig

Nysgjerrig på hva STL Oslo har gjort i 2022? Her er vår årsmelding!


 

Forord

Det er en glede å legge frem STL Oslos første årsmelding. 2022 var det første året med ordinær drift, etter at 36 forskjellige tros- og livssynssamfunn den 21. oktober 2021 gikk sammen om å stifte en selvstendig dialogorganisasjon for hele Oslo. To nye medlemssamfunn ble tatt opp på årsmøtet 2022. STL Oslo samler nå 38 tros- og livssynssamfunn, som til sammen representerer hele tolv forskjellige religioner og livssyn. Med dialog som verktøy arbeider vi sammen for en livssynsåpen by preget av respekt for forskjeller, hvor tros- og livssynssamfunn likebehandles og alle kan leve ut sin tro eller sitt livssyn fra vugge til grav.

I 2022 har det vært viktig å bruke tid på å bli kjent med STL Oslos medlemssamfunn og med representantene som utgjør rådet, og høre hva de er opptatt av. På samme måte har det vært en prioritet å presentere oss for byrådsavdelinger, etater, bydeler og andre instanser og organisasjoner. Basert på dette arbeidet har styret staket ut en strategi som vil gi retning til organisasjonen de neste fem årene.

2022 var også et år der vi tok fatt på spennende initiativer og langsiktige prosjekter, som planene for et livssynsåpent hus i Hovinbyen. Dette prosjektet er en god mulighet for Oslo til å sette seg selv på kartet som en by der tro og livssyn ønskes velkommen i bybildet. Der folk møtes på tvers, tas dialogen ned til grasroten. Dette vil STL Oslo være pådriver for i årene som kommer.

Arbeidet for en livssynsåpen Oslo krever en tydelig og helthetlig politikk. I det politiske arbeidet i 2022 sto oppfølgingen av tros- og livssynsutvalgets rapport «Tro det eller ei» sentral. Rapporten ble levert i 2020, og venter fremdeles på politisk behandling. Gjennom møter

med ansvarlig byråd og andre politikere, arrangementer og medieutspill har STL Oslo etterstrebet å sette rapporten på agendaen. Ett av årets høydepunkter var høstseminaret i november, som samlet 70 representanter fra tros- og livssynssamfunn, politikere og fagfolk fra ulike etater til dialog og faglig oppdatering om tros- og livssynspolitiske temaer.

STL Oslo takker alle våre støttespillere for et godt samarbeid, og gir også en stor takk til alle rådsmedlemmer, medlemsorganisasjoner og samarbeidspartnere som har gitt mye av seg selv i form av frivillig arbeid til oss i STL Oslo.

 

Flere i denne kategorien