+47 405 20 344 [email protected]
English

Om oss

På det religions- og livssynspolitiske feltet er STLs hovedfokus å arbeide for en aktiv og understøttende tros- og livssynspolitikk i Norge. En forutsetning for en livssynsåpen politikk er at den baseres på likebehandling mellom tros- og livssynssamfunnene og er i overensstemmelse med FNs konvensjoner om menneskerettigheter og Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.

STL arbeider for at tros- og livssynsperspektiver skal ivaretas i hele samfunnsveven. Det norske forsvaret er et godt eksempel på hvordan det utvidede tros- og livssynsmangfoldet påvirker institusjoner. De har aktivt inkludert og tilpasset sitt arbeid ved å ansette feltimam og felthumanist, ved siden av feltprest. STL arbeider målrettet blant annet opp mot helse-, justis- og utdanningssektoren for at det iverksettes tilsvarende tiltak på deres områder.

STL arbeider aktivt opp mot politiske partier, kommuner og fylker for at tros- og livssynsperspektiver blir ivaretatt. Rapporten «Å insistere på likebehandling» beskriver STLs fotspor i norsk lovgivning gjennom 20år. STL er en viktig høringsinstans når regjeringen sender ut lovforslag som berører tros- og livssynsfeltet.