+47 405 20 344 [email protected]
English

Statsbudsjettforslag signaliserer et ønske om økt STL-aktivitet

10. november 2022

Nyheter

Statsbudsjettforslag signaliserer et ønske om økt STL-aktivitet

Det har vært en travel høst for STLs politiske rådgiver som ble ansatt i 2022, Anders Garbom Bjørklund. Etter regjeringens statsbudsjettforslag for 2023 ble lansert 18. september har det vært flere møter med blant annet representanter i Familie- og kulturkomiteen på Stortinget og aktuelle politikere.

Ønske om økning både i bredde og volum

STL har en liten økning i statsbudsjettforslaget sammenlignet med tidligere år. Forslaget til statsbudsjettet signaliserer at det ønskes at vi fortsetter med kunnskapsutvikling for å motarbeide negativ sosial kontroll. Samtidig blir det til neste år satt av tilskuddsmidler til STL for å initiere dialog med LHBT+-organisasjoner og organisasjoner for skeive i trossamfunn. I tillegg ønskes det fra flere hold at STL jobber med og deltar mer i flere felt som skole, helse, gravferd og forebygging av radikalisering og ekstremisme.

– Vi er fornøyde med det totale nivået på den innstilte støtten for 2023, gitt et varslet stramt budsjettforslag. Likevel ser vi med bekymring at driftstilskuddet blir en stadig mindre del av vårt budsjett. Samtidig blir listen med emner som vi opplever etterspørsel om at vi deltar i øker i både bredde og volum, sier generalsekretær Ingrid Rosendorf Joys.

Ikke status som nasjonalt ressursmiljø på integreringsfeltet

STL søkte om å bli anerkjent som nasjonalt ressursmiljø på integreringsfeltet i 2023. Dette har imidlertid ikke blitt innvilget. STL har argumentert for at våre tros- og livssynssamfunn er landingsplattformer for mange innvandrere, og har et stort potensial for å være en effektiv bro til deltagelse i storsamfunnet. Myndighetene har tydelig uttrykt at det er et økende behov for innsats for integreringsarbeid i samfunnet, ikke minst nå med mange ukrainske flyktninger, og STL ser flere hull vi kan dekke på feltet. Det trengs likevel midler for å gjøre den systematiske satsingen som trengs.

– Regjeringen har begrunnet avslaget med at det ikke ønskes flere organisasjoner inn på denne tilskuddsordningen, da de ønsker å endre den. Det er det ikke flertall for på Stortinget for å gjøre, og så lenge ordningen eksisterer, hører STL naturlig inn under denne, sier Bjørklund.

Videre arbeid med trossamfunnsloven

STL har også hatt møter med politikerne i Familie- og kulturkomiteen vedrørerede det pågående arbeid med lov om tros- og livssynssamfunn, som trådte i kraft 1. januar 2021. Særlig aktuelle saker som har vært tatt opp i høst er kriterier for tilskudd, nærmere bestemt i tilknytning til utenlandsfinansiering, demokratisering og kjønnslikestilling.

STL har også svart på flere høringer og innspillsrunder, inkludert koronakommisjons rapport del 2, konverteringsterapi, likestillings- og mangfoldsutvalget, gravplassloven og digitalisering og ny nasjonal helse- og samhandlingsplan, samt deltar i andre pågående prosesser som tros- og livssynsdekning i NRK, ekstremismekommisjonen og kulturfrivillighetsstrategi.

Flere i denne kategorien