+47 405 20 344 [email protected]
English

Lily Bandehy svartmaler våre muslimer

5. februar 2022

Nyheter

Lily Bandehy svartmaler våre muslimer

Ingrid Rosendorf Joys, generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL), Oslo. Publisert i Nettavisen 03.02.22

I et innlegg i Nettavisen, med tittelen «Moskeene er verre enn Jehovas Vitner», tar Lily Bandehy til orde for å frata islamske trossamfunn i Norge tilskuddet de mottar fra staten.

Bandehy demonstrerer en manglende forståelse av tilskuddsordningen for tros- og livssynssamfunn. Det er hun ikke alene om, og den ryddejobben har vi tatt gjentatte ganger, også ved mer enn én anledning her i Nettavisen.

Enda mer problematisk er imidlertid den lange rekken av generaliserende, grovt insinuerende og i flere tilfeller direkte feilaktige påstandene hun fremmer om våre muslimer. Det kan vi ikke la passere ubesvart.

Avklaring

Først en avklaring om tilskuddsordningen. Dette er ikke en av mange andre støtteordninger fra staten til sivilsamfunnet som uten videre kan fjernes om myndighetene finner det for godt. Det er en grunnlovsfestet rett tros- og livssynssamfunnene har til å motta tilskudd tilsvarende støtten Den norske kirke mottar per medlem.

Så lenge Den norske kirke mottar tilskudd, har alle andre tros- og livssynssamfunn rett på disse midlene. Det er altså ikke midler man søker på, men det er midler man utløser og som kommer fra det enkelte tros- eller livssynssamfunns skattebetalere. Den nye tros- og livssynsloven åpner for å nekte tilskudd i særlige tilfeller, men det er altså ikke tilstrekkelig å være uenig med et trossamfunns verdier, syn på seksualitet, ekteskap, kvinnelige prester eller imamer og så videre.

Så til omtalen av «det muslimske trossamfunnet». De ulike islamske trossamfunnene i Norge er svært varierte. Noen er organisert i Islamsk Råd Norge, og er ikke medlem hos oss. Flere av de alle største moskeene er medlem i Muslimsk Dialognettverk (MDN). Både MDN og ahmadiyaaene, som Bandehy også nevner, er medlemmer av STL.

Sammen med de andre tros- og livssynssamfunnene i STL legger våre muslimer ned mye arbeid for å motvirke eksempelvis negativ sosial kontroll, blant annet i samarbeid med barnevernet og Hjelpekilden. Vi reagerer derfor sterkt på forsøk på å knytte dem opp mot æresdrap, henrettelse av homofile og frafalne med mer.

Det er helt feil. Retten til frafall ble slått offentlig fast i en felles erklæring i 2007. Ingen av våre muslimske ledere støtter dødsstraff for homofili. Bandehy har rett i at det ikke er noen kvinnelige imamer blant våre islamske trossamfunn, slik det heller ikke er eksempelvis katolske prester, men det er ikke vanskelig å finne kvinner i ulike lederstillinger og styrende organer i moskeene, noe professor i religionsvitenskap, Nora Stene har dokumenter i rapporten «Endring i det stille» fra 2020.

Religionskritikk må forholde seg til fakta

Religionskritikk er viktig, men den må være saklig og forholde seg til fakta. Den svartmalingen Bandehy presenterer i sitt innlegg møter ikke disse kriteriene. Det er heller ikke rimelig å klandre våre muslimer for urett som begås i andre land.

Til sist vil jeg si at det er grunnleggende positivt at Bandehy er opptatt av negativ sosial kontroll og hensynet til utsatte grupper. Det er også våre tros- og livssynssamfunn, inkludert våre muslimske medlemmer.

Forsidebilde: Hanne Marie Solbø

Flere i denne kategorien