+47 405 20 344 [email protected]
English

STLs årlige møte med kulturministeren 2017

STLs årlige møte med kulturministeren 2017

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) sitt årlige møte med kulturministeren ble avhold 29. mai 2017. Kulturdepartementet arbeider med utviklingen av en helhetlig politikk på tros- og livssynfeltet. Finansiering av tros- og livssynssamfunn vil være et hovedtema i den nye lovgivingen. Departementet oppfordret tros- og livssynsamfunnene til å komme med innspill på loven når den kommer på høring. Høringssvarene fra de enkelte samfunnene og STL vil være svært viktige og velkomne.

 

Kulturminister Linda Hofstad Helleland åpnet møtet med å bekrefte at STL har vært viktig for dialogen på tvers i 20 år. STL er et synlig bevis på at dialogen mellom religioner og livssyn i Norge er mulig, det er en krevende øvelse som STL har lykkes godt i. Kulturministeren anerkjente STL som et råd som ivaretar både felles og særegne interesser, med rom for uenighet og konstruktiv kritikk. Kulturministeren satte fokus på STLs sitt viktige arbeid i 2016 og 2017, hvor STL gjennom mange arrangementer har belyst tros- og livssynpolitiske tema.

 

STL som aktør

STLs styrelder Britt Standlie Thoresen takket Kulturministeren for møtet. STLs sekretariatsleder Ingrid Rosendorf Joys takket videre Kulturdepartementet for at STL, med 21 år lang erfaring i arbeid med gode fellesskapsløsninger og særinteresser, har blitt rådført og fortsatt blir inkludert i departementets videre arbeidet med ny lov og stortingsmelding på tros- og livssynsfeltet. Den nye loven og stortingsmeldingen vil si noe om hvilket samfunn vi ønsker å være, sa Joys, og oppfordret til at loven må bli inkluderende, ikke ekskluderende. STL har bidratt til at likebehandling har gått fra å være et politisk krav til å ha blitt et premiss for tros- og livssynsarbeidet. Det er videre behov for å tydeliggjøre forventninger og ansvar, og STL tar opp spillereglene og bring nyanser inn i arbeidet.

 

Gravplassforvaltning og livssynsnøytrale seremonirom

To av STLs medlemssamfunn, Gurdwara Sri Nanak Dev Ji, Sikh-samfunnet, og Human-Etisk Forbund (HEF), orienterte om tros- og livssynspolitiske saker på møtet med Kulturministeren.

Human-Etisk Forbund informerte om arbeidet for en livssynsnøytral gravferdslov med et tydelig kommunalt ansvar. Det er nå de kirkelige fellesrådene som har det formelle og det praktiske ansvaret for alle gravlunder, med unntak av noen få kommuner. Et skille av gravferdsforvaltningen fra Den norske kirke, vil også gjøre det lettere å beregne statstilskudd, da det nå må beregnes hvilket tilskudd som går til egne kirkelige formål og hvilke som er formål for det store fellesskapet.

Videre arbeides det for livssynsnøytrale seremonirom. Det er problematisk at det kun er egnede seremonirom for en del av befolkningen, understreket HEF. HEF oppfordrer videre til at Opplysningsvesenets Fond (OVF) kan brukes av alle tros- og livssynssamfunn, og ikke kun Den norske kirke. Kulturdepartementet informerte om at det kommer en egen Stortingsmelding om OVF.

 

Passfoto

Sikh-samfunnet arbeider for at Norge skal være verdens beste land å være annerledes i, uavhengig av religion, etnisitet, kjønn og legning. På møtet presenterte sikh-samfunnet en sak som har opptatt deres medlemmer. Norge er ett av få land i verden som krever at ørene vises på passfoto. Dette er en utfordringer for sikher som bærer turban og har skjegg. Sikh-samfunnet refererte til løsningen i mange land der det brukes biometriske kontroller som ikke krever synlige ører ved passfoto. Kulturdepartementet svarte at det vil komme en ny høring om forskrifter for passfoto.

STL årlige møte med Kulturministeren 2017

Flere i denne kategorien