+47 405 20 344 [email protected]
English

Bygg broer – og gå så over dem

26. oktober 2021

Nyheter

Bygg broer – og gå så over dem

Tale av STLs generalsekretær, Ingrid Rosendorf Joys, på stiftelsesmøtet til STL Oslo. 21. oktober 2021.

Ordfører Marianne Borgen, byråd Omar Gamal, kjære alle sammen. Tusen takk for velkomsten og de gode ordene fra ordfører Marianne Borgen og byråd Omar Gamal.

I dag er en stor dag. Det er en stor dag for tros- og livssynssamfunnene. Og det er en stor dag for Oslo kommune og dens innbyggere. Det er derfor flott og viktig at vi feirer etableringen av STL Oslo nettopp i Oslos storstue, med ordfører og byråd tilstede.

I dag feirer vi forskjellighet. For det er fordi vi tilhører 37 ulike tros- og livssynssamfunn at vi kommer sammen. Vi kaller det samhold i mangfold, eller uenighetsfellesskapet om du vil. For å få til mangfoldssamfunnet trengs det lederskap. Et STL Oslo vil kunne tilby struktur og plattform for slikt lederskap i Oslo.

Hovedpoenget for STL Oslo vil være dialogarbeid på tvers av tros- og livssynsskiller i landets mest mangfoldige by. Det går ganske bra i Norge på tros- og livssynsfeltet, men det er farlig å ta dette for gitt. Det er spenninger mellom tros- og livssynssamfunn i landet vårt, og i byen vår. Takket være dialogarbeidet blir mange av disse potensielle konfliktene løst før de når ut i offentligheten eller vokser seg store.

Den nye tros- og livssynsloven, som trådte i kraft 1. januar, stiller krav til tros- og livssynssamfunnene våre, men også til kommunen om å tilby livssynstilpassede tjenester innenfor arbeidsliv, utdanning, helse, kultur og gravplasser. En viktig oppgave for STL Oslo vil bli å hjelpe kommunen med å innfri disse kravene som et bidrag til å bygge et livssynsåpent samfunn.

La meg også si noe om hva STL Oslo ikke er. Det er ikke en religiøs eller økumenisk organisasjon, men et dialogisk og organisatorisk samarbeid. STL Oslo inkluderer både religiøse menigheter og ikke-religiøse livssynssamfunn. Forskjellene medlemssamfunnene imellom er store, men vi har mange av de samme utfordringene, vi har nytte av å dele erfaringer, og vi kan arbeide sammen om å nå felles mål.

Og så er det jo rett og slett ikke sånn at vi gjør dette fordi vi nødvendigvis elsker hverandre. Kanskje noen misliker noen av de andre gruppene. Noen har en tro eller et livssyn som provoserer den andre. Det er ok. Vi har denne nødvendighetsdialogen nettopp fordi den er nødvendig for å bygge den beste versjonen av Oslo. Dialog er å bygge broer, men det er mer enn det. For hva er poenget med å bygge broer hvis vi ikke krysser dem, og blir kjent med terrenget på den andre siden. Hva tenker de, hva synes de er viktig, hva gjør dem glad og hva bekymrer? Jeg vil oppfordre alle dere i tros- og livssynsamfunnene til å krysse broene og undersøke hva dere finner på den andre siden. Det kan til og med hende at dere liker det dere møter.

Oslo er landets hovedstad, og den mest tros- og livssynsmangfoldige byen i Norge. Det utfordrer og gir muligheter. Jeg var nylig på en konferanse om inkludering og innvandring i Europa. Representanten fra Wien kommune sa: mens vi i byene og kommunene sier ja til innvandring og inkludering, sier nasjonene og statene nei. De driver politikk, vi jobber med å få til det gode samfunnet, den gode byen og den gode kommunen. Når du har det for øye jobber du med dem som bor der, enten de er født der eller ikke.

Sånn er det med Oslo også. Oslo kommune har tatt en del av ansvaret. De etablerte tros- og livssynsutvalget som skulle se på tros- og livssynspolitikken i byen og komme med anbefalinger om fremtiden. De har satt av midler til STL Oslo og har ønsket dette initiativet velkommen – også her i dag. Nå svarer vårt felt. Nå svarer tros- og livssynssamfunnene at vi vil stå sammen, ikke alene, ikke i konkurranse, men vi vil sammen bidra til at Oslo realiserer visjonen om den livssynsåpne byen.

Det er mange som fortjener en takk på en dag som denne. Oslo kommune, selvsagt – som er godt representert her i dag. Også bydelene fortjener en takk. Alle tros og livssynsamfunn som er med, både her i dag og som har vært med i grunnlagsarbeidet med etableringen fortjener takk. Interimsstyret og medfølgende administrasjon må trekkes fram, og i grunnen også alle som har heiet på oss, og trodd på dette prosjektet – og det er ganske mange.

Vi skal nå høre to innlegg, som begge inngår i etableringen av STL Oslo. Først ut er Ånund Brottveit, forskningssjef på Kifo, institutt for kirke, religions- og livssynsforskning. Han har vært ansvarlig for kartleggingen av tros- og livssynssamfunnene i Oslo i et prosjekt som har vært et samarbeid med STL. Etter Ånund er det Trond Bakkevig sin tur. Trond leder Oslos tros- og livssynsutvalg som midt under korona la frem sitt arbeid om framtidens tros- og livssynspolitikk i Oslo. Med den flertydige tittelen på rapporten «Tro det eller ei» kom utvalget med flere anbefalinger, og et tettere og mer strukturelt samarbeid mellom tros- og livssynsamfunn vog kommunen ble trukket fram som ønskelig og nødvendig. Det blir anledning til spørsmål og kommentarer etter det siste innlegget.  

Foto: HumanEtisk Forbund/Marius Hauge

Flere i denne kategorien