+47 405 20 344 [email protected]
English

Dialogen mellom religiøse ledere og skeive

5. desember 2023

Nyheter

Dialogen mellom religiøse ledere og skeive

I 2023 skrev religiøse ledere i Norge historie sammen med representanter fra skeive organisasjoner og religiøse skeive. De gjennomførte en serie heldags dialogmøter med mål om å oppnå større forståelse og gjensidig respekt mellom religiøse- og skeive miljøer. Dialogen kulminerte i en historisk fellesuttalelse. Samarbeidet vil fortsette inn i 2024.

Våren 2022 dukket LHBT-spørsmål stadig oftere opp på rådsmøter og ved andre anledninger i STL. Særlig dreier det seg om PRIDE-feiringen og storsamfunnets forventing om at religiøse ledere forholder seg til dette, og uttaler seg til media.

På STLs rådsmøte 16. juni ble LHBT+ satt opp som sak. Det ble avgjort å sette tematikken på saklisten for flere møter, ettersom dette var noe som berørte flere av STLs medlemssamfunn, og som medlemmene deres ønsket at STL skulle jobbe med.

Så rammet terroren den 25. juni 2022. En islamistisk ekstremist skyter mennesker på åpen gate i Oslo. Dette satte helt andre rammer for STLs arbeid med tematikken, og la et dystert bakteppe over situasjonen. Det ble helt åpenbart at det måtte tas langt mer omfattende grep enn hva man opprinnelig hadde planlagt.

På det første rådsmøtet etter terroren, den 19. september, ble det satt av adskillig mer tid til LHBT-tematikken. Det ble arrangert gruppearbeid hvor rådsrepresentantene diskuterte ulike spørsmål som blir stilt av medlemmene av tros- og livssynssamfunnene, og som religiøse ledere må forholde seg til, og som de iblant mangler svar på. En av konklusjonene man kom frem til var at religiøse ledere trenger større kunnskap om skeive. Kanskje er det et tilsvarende behov for større kunnskap om trossamfunnene i de skeive organisasjonene?

I slike situasjoner, hvor man trenger større gjensidig kunnskap om og kjennskap til hverandre, er det ett redskap i verktøykassen som er særlig egnet: dialog

Dialogforberedelser

Det ble besluttet å ta kontakt med skeive organisasjoner for å få til en dialog med mål om å skape større forståelse og bedre kontakt mellom skeive og trossamfunn i Norge. Første skritt ble tatt ved å opprette kontakt med foreningen FRI, gjennom Jan Bjarne Sødal, som er internasjonal rådgiver i FRI og ordinert prest i Den norske kirke. Som skeiv prest kjenner han godt til problematikken knyttet til det å være skeiv så vel som det å være religiøs, og naturligvis skeiv religiøs.

Arbeidet med å planlegge dialogen varte hele høsten 2022. Planene ble forankret i de spørsmålene STLs rådsmedlemmer hadde diskutert på sitt møte i september.

Det ble lagt en strategi for rekruttering av deltakere. Det ble bestemt at dialogen skulle være et møte mellom religiøse ledere og skeive. Man besluttet at det skulle rekrutteres 8 religiøse ledere og 8 skeive og skeive religiøse nøkkelpersoner og ledere. Det var viktig at det skulle være like mange religiøse ledere og skeive representanter.

Man innså tidlig at skeive religiøse var av særlig betydning, ettersom de har forutsetningene for å forstå begge sider. Ett sett med premisser for dialogen ble også utarbeidet.

Ett av premissene var at dialogen skulle være trygg. Media skulle ikke være tilstede under møtene, og man skulle kunne snakke åpent sammen, også om de vanskeligste ting, uten frykt for at det ville bli brukt mot en. Det ble også slått fast at dialogen skulle handle om å bli kjent med hverandre, og lære om hverandre. Det ble gjort fullstendig klart at målet med prosjektet ikke var å få de religiøse lederne til å endre sin teologi, eller å få de skeive representantene til å endre sitt syn på kjønn og seksualitet.

I januar 2023 kom regjeringens handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold (2023–2026). Tiltak 26-29 omhandler tros- og livssynssektroren. STLs pågående arbeid ble koblet på ny handlingsplan og STL mottok øremerkede midler til dette.

Gjennomføring av dialogen

2023 var året da dialogen skulle gjennomføres. Det var mye spenning knyttet til gjennomføringen av prosjektet. Det var utfordre for religiøse ledere å skulle møte skeive, slik det også var utfordrende for skeive å møte religiøse ledere. Begge parter kjente på uro og usikkerhet. At STL var arrangør, ble fremhevet som betryggende av deltagerne.

På nyåret ble det første av til sammen fire heldagers dialogmøter holdt. Det avsluttende møtet ble holdt i august.

I tillegg til at dialogdeltakerne samtalte med hverandre, ble det også hentet inn eksterne aktører som bidro med kunnskapsformidling på feltet. Rosa kompetanse ble invitert inn for å snakke om sitt arbeid opp imot ansatte i skole og barnehager. KIFO, Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning, ble invitert inn for å presentere STLs og KIFOs forskningsprosjekt om tematikken.

På sitt siste møte ble deltakerne i dialogen, både de religiøse lederne og de skeive representantene, enige om at de ønsket å samles om en felles uttalelse. Den kan leses her.

Fellesuttalelsen var et direkte resultat av dialogen – og aldri et planlagt mål fra arrangørens side.

Den 17. oktober ble det arrangert et frokostmøte i Kirkens hus. Her fortalte deltagerne i dialogen om sine erfaringer fra dialogprosjektet. Det kan du lese om her.

Høsten 2023 ble det gjennomført gruppe- og dybdeintervjuer av KIFO med deltagerne fra dialogen. KIFO gjennomfører i samarbeid med STL en kunnskapsinnhenting om tros- og livssynssamfunnenes holdninger til skeive. Arbeidet fortsetter inn i 2024.

Veien videre

Gjennom høsthalvåret 2023 har STL arbeidet med å utarbeide en veileder om LHBT- tematikk rettet mot tros- og livssynssamfunn og lokale dialoggrupper.

STL skal jobbe med tematikken i 2024 og legge til rette for arbeid med LHBT regionalt og lokalt i samarbeid med lokale dialoggrupper tilknyttet STL.

Lenker:

 

 

 

Flere i denne kategorien