+47 405 20 344 [email protected]
English

Halvårlig nyhetsbrev høst 2017

21. desember 2017

Nyheter

Halvårlig nyhetsbrev høst 2017

Det lenge varslede forslaget til ny lov om tros- og livssynssamfunn ble sendt på høring i slutten av september. Lovforslaget har vært hovedfokus for STLs arbeid og aktiviteter det siste halvåret.

Tro og livssyn er i økende grad på agendaen i den offentlige debatten og sektorer i forhold til politikk, helsetjenester, skole, ekstremisme, religionenes plass i det offentlige rom og bidrag i samfunnet, med mer. Det er stadig økende etterspørsel etter STL og det krever deltagelse og økt kompetanse fra våre medlemmer. STL har i høst arbeidet med strategi for neste treårsperiode, med tilhørende kommunikasjonsstrategi, og med oppdatering av egne vedtekter, mandater og prosedyrer. Det er økt etterspørsel etter medlemskap, og de lokale dialoggruppene rundt i landet vokser som sentrale aktører i sine lokalsamfunn.

Ny lov om tros- og livssynssamfunn

STL ser positivt på en felles lov om tros- og livssynsamfunn, og har sendt inn høringssvar med innspill til forslaget. Kulturdepartementet foreslår endringer og tiltak som legger rammen for tros- og livssynspolitikken, slik som en ny tilskuddsordning og antallskrav. Det er viktig at tros- og livssynssamfunn svarer på høringen.  Høringen er åpen og alle kan sende inn innspill. Svarfrist: 31. desember. Arbeidet fortsetter i 2018 da en stortingsmelding om tros- og livssynspolitikk er varslet.

 

Gjestebud

STLs årlige Gjestebud ble utsatt fra vår til høstlige oktober for å diskutere den nye loven om tros- og livssynssamfunn med innspill fra internasjonale miljøer. Gjestebudet ble åpnet av statssekretær Bård Folke Fredriksen som takket STL for vårt viktige bidrag på tros- og livssynsfeltet. Hovedtaler professor Jonathan Fox, leder av et globalt forskningsprosjekt, bidro med nye perspektiver. Foreløpige funn viser at stater i stadig større grad innskrenker religiøse minoriteter rettigheter.

 

Frokostseminar

STLs rekke med seks frokostseminar ble avsluttet i november. Representanter fra ulike tros- og livssynssamfunn og menneskerettseksperter fremla sine reaksjoner på høringsforslaget om ny lov om tros- og livssynssamfunn under frokostseminaret på Eldorado i Oslo. Flere lokale dialoggrupper rundt i landet arrangerte egne møter om det samme temaet. STL avholdt også et kollokvium i november for medlemssamfunn og styrene i lokale dialoggrupper om hvordan forankre og innhente innspill fra egne miljøer for å sende inn høringssvar.

 

«Å leve med tro og livssyn i Norge»

STL ansatte i høst en prosjektmedarbeider, Daniela Lucia Rapisarda, for å videreutvikle guiden som ble lansert april 2017. Guiden var i utgangspunktet utarbeidet for flyktninger og innvandrere. Målgruppene er nå utvidet til lokale dialoggrupper og tros- og livssynssamfunn, og vi jobber videre opp mot kommuner og utdanningsinstitusjoner. STL har og kan, gjennom den etablerte dialogen, bidra med erfaringer, legitimitet, tillitt og trygghet. Guiden «Å leve med tro og livssyn i Norge» er basert på disse verdiene.

 

Daniela har i høst besøkt seks byer og avholdt 10 workshops. Arbeidet fortsetter og utvides i 2018. Vil ditt samfunn eller dialoggruppe ha en workshop? Send e-post til [email protected]. Les mer og last ned rapporten her: www.trooglivssyn.no/flyktningguide

 

Chaplaincy 2

Oppfølgeren av Chaplaincy-konferansen fra i fjor er blitt til heldagsseminaret Chaplaincy 2, som åpnes av Likestillings- og diskrimineringsombudets leder i Røde Kors sine lokaler i Oslo 1. februar 2018. Relevante komitéer på Stortinget er utfordret på hva de kan gjøre for å utdanne og implementere likeverdige tros- og livssynstjenester i helse- og omsorgsinstitusjoner, i fengsler og i forsvaret. Se program og påmelding her: www.deltager.no/chaplaincy2018

 

Kartleggingsprosjekt i Oslo

I høst fikk STL i samarbeid med Kirkelig dialogsenter og Drammen og omegn tros- og livssynsforum (DOTL) støtte fra Oslo kommune til å kartlegge tros- og livssynsmangfoldet i Oslo med tanke på etablere et lokalt STL. Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning (KIFO) fikk i oppdrag å gjennomføre grunnarbeidet i kartleggingen. Neste fase blir oppsøkende besøk og behovskartlegging.

 

Flere spennende tiltak

«Uenighetenes Felleskap» som drives frem av Religioner.no er et formidlingsprosjekt der representanter for alle mulige tro og livssyn svarer på spørsmål om tro, dogmer, ritualer og helligdager. Filmene ligger tilgjengelig på nettet: http://religioner.no/kategorier/hva-mener-vi/

Film fra Sør der Kirkeakademiene og STL i flere år har bidratt med debatter, gikk av stabelen 18. november, denne gang med barneekteskap på agendaen. http://filmfrasor.no/no/program/

 

STL har i mange år arbeidet med klimaspørsmål. I år var vi igjen del av en interreligiøs delegasjon som reise til klimatoppmøte (COP 23) i Bonn. Klima- og miljødepartementet arbeider sammen med blant annet Regnskogsfondet og STL med et interreligiøst regnskoginitiativ. Arbeidet fortsetter i 2018.

 

I 2018 marker vi menneskerettighetene 70års-jubileum og STLs religions- og livssynslederforums 10års-jubileum.

 

Økt interesse for tros- og livssynskompetanse

STL 20års-jubileum i fjor tydeliggjorde hvor mye organisasjonen har vokst i oppgaver og omdømme. STL har fått flere ansatte og bredere representasjon i andre råd og utvalg. STLs rådsrepresentanter, styre og sekretariatet har hele høsten deltatt aktivt i ulike møter, paneler, undervisningsopplegg, debatter og utvalg som på ulikt vis omhandler tros- og livssynsrelaterte oppgaver og utfordringer.

 

Deltagelse i grupper slik som kjerneelementer i KRLE faget, Utenriksdepartementets minoritetsutvalg, Europarådets arbeidsgruppe mot radikalisering, Norsk forening for Gravplasskultur, PRIOs referansegruppe for Negotiating the Nation prosjektet, interreligiøs klimagruppe med flere viser stadig økende interesse for tros- og livssynskompetanse innenfor ulike samfunnssektorer.

 

Vi takker for samarbeidet og interessen for STLs arbeid, og ønsker alle som feirer jul, en riktig god en, og ett godt nyttår for alle i 2018.

Hilsen Ingrid, Anne, Irene og Daniela

Flere i denne kategorien