+47 405 20 344 [email protected]
English

Likebehandling må til

23. desember 2017

Nyheter

Likebehandling må til

Publisert på Verdidebatten 23. desember 2017: http://www.verdidebatt.no/innlegg/11709558-likebehandling-ma-til

 

Likebehandling må til

Av: Ingrid Rosendorf Joys, generalsekretær STL

 

Ingvill Plesner, forsker ved Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter, peker i mandagens Aftenposten på at ny trossamfunnslov gir økt forskjellsbehandling. I 2012 ble likebehandlingsprinsippet mellom tros- og livssynssamfunn skrevet inn i Grunnloven: Den norske kirke, en evangelisk-luthersk kirke, forblir Norges folkekirke og understøttes som sådan av staten. Alle tros- og livssynssamfunn skal understøttes på lik linje.

 

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) samler bredden av tros- og livssyn i Norge. Blant våre medlemmer er Den norske kirke, andre kristne kirker, Human-Etisk Forbund, jøder, muslimer, buddhister, hinduer og sikher. STL har i sine tjue års eksistens insistert på likebehandling, med støtte i FNs konvensjon om menneskerettigheter og Den europeiske menneskerettighetskonvensjon. At prinsippet fra 2012 er nedskrevet i Grunnloven og reflekteres i regjeringsplattformen og politiske partiers program, understreker at likebehandling er delt tankegods.

 

STL har i flere år etterspurt en stortingsmelding om en helhetlig politikk med fokus på tros- og livssynssamfunnenes roller i samfunnsveven, gjennom plass i helse, utdanning, forskning og kultur. Lovforslaget kom nå i høst, mens meldingen er ventet i 2018. At loven kommer før meldingen er like uheldig som det er uvanlig. I stedet for å diskutere hvilket samfunn vi vil ha, og hvordan vi kan sikre det livssynsåpne samfunnet med plass til mangfoldet, fokuserer den nye loven på kroner og øre uten den innholdsmessige forankringen, og vi vektlegger ensidig fellesskapets utgifter uten at gevinsten er medregnet.

 

Den norske kirke er i en særstilling i landet, både historisk, kulturelt og størrelsesmessig. Ingen av STLs medlemssamfunn bestrider dette, og det utfordrer ikke prinsippet om likebehandling; en muslim, en sikh og en lutheraner er like mye verdt.

 

En ny lov om tros- og livssynssamfunn må være både økonomisk og politisk bærekraftig. Det er prinsippet om likebehandling som sikrer den politiske bærekraften.

Flere i denne kategorien