+47 405 20 344 [email protected]
English

Ørekravet innskrenker religionsfriheten uten å øke sikkerheten

19. juni 2019

Nyheter

Ørekravet innskrenker religionsfriheten uten å øke sikkerheten

Kravet om at man må vise ørene på pass har vært en utfordring for flere trossamfunn hvor bruken av religiøse hodeplagg er utbredt. Blant Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunns medlemmer er det særlig sikhene som har vært opptatt av at dette kravet begrenser deres religionsfrihet, og i praksis også deres bevegelsesfrihet. Det er imidlertid også et problem for hijabbærende muslimer, en del kvinnelige ortodokse jøder og enkelte katolske nonneordener.

Da forslag til ny pass- og ID-forskrift ble lagt ut til høring i mars 2019 var det derfor mange som benyttet anledningen til å ta til orde for en endring av det såkalte ørekravet. Ifølge Rogalands Avis har det kommet inn 842 høringssvar innen fristen gikk ut i forrige uke.

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn mener ørekravet bør fjernes

Det såkalte ørekravet har blitt tatt opp av Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) i en årrekke. Generalsekretær Ingrid Rosendorf Joys påpeker at Norge er ett av ytterst få land som har et slikt krav om å vise ørene på offentlige identifikasjonspapirer.

– Justisdepartementet har ikke fremlagt noen overbevisende argumentasjon som tilsier at dette kravet forbedrer sikkerheten. Spesielt i lys av at nesten ingen andre land ser på dette som nødvendig, ei heller Luftfartsverket her hjemme. Dessuten har vi i de senere årene opplevd en rivende teknologisk utvikling innenfor biometri som vil gjøre det helt unødvendig å kunne skimte litt av øret på en person i et passfoto tatt forfra.

Rosendorf Joys sier hun tar det for gitt at Justisdepartementet kommer til å gå for høringsalternativet hvor det såkalte ørekravet er fjernet:

– Jeg vil bli overrasket om dette ikke løser seg nå. Dels fordi ørekravet utgjør en såpass stor innskrenking av religionsfriheten, og fordi det skaper såpass store praktiske vanskeligheter for en minoritet, men også fordi sikkerhetsgevinsten er helt ubetydelig. Når differensen mellom de positive og negative konsekvensene av en regel blir så store som i dette tilfellet, er det en viss grunn til å anta at konklusjonen er gitt på forhånd.

Rosendorf Joys minner om at selv om ørekravet i praksis innebærer at om lag 250 mannlige sikher ikke kan skaffe seg norsk pass, er konsekvensene ved et krav om å vise ørene på nasjonale ID-kort om mulig enda større.

– Når dette gjelder både pass og nasjonalt ID-kort, blir konsekvensene svært alvorlige. ID-kortene brukes for å hente ut reseptbelagt medisin, signere kontrakter og utlevering av pakker på post og i butikk

Debatt med Jon Helgheim (Frp)

Tirsdag denne uken (18.6.2019) var Rosendorf Joys i debatt på Dagsnytt atten med Jon Helgheim fra Fremskrittspartiet. Helgheim argumenterte for at ørekravet burde beholdes i den nye forskriften. Dels av sikkerhetsmessige årsaker, men også fordi han mente det var viktig å sende et signal om at innvandrere må tilpasse seg norske lover når de kommer hit.

Rosendorf Joys slo fast at den sikkerhetsmessige gevinsten ved å kreve synlige ører er minimal, men at konsekvensene for religions- og bevegelsesfriheten til de som rammes av ørekravet er betydelig. Hun lot seg heller ikke overbevise om at det å holde fast i fullstendig unødvendige krav er den mest egnede måten å overbevise minoriteter om å tilpasse seg norske lover og regler. Etter debatten hadde hun følgende kommentar til denne argumentasjonen fra Helgheim:

– Regler som gjør livet såpass mye vanskeligere for dem de rammer, uten å kunne forankres i noe reelt behov, blir en slags demonstrasjon av uvilje mot enkelte minoriteter fra myndighetenes side. Er det egnet til å øke respekten for norske lover og regler?

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn anbefaler derfor å følge de fleste andre lands eksempel og gå bort fra dette kravet i den nye forskriften.

Flere i denne kategorien