+47 405 20 344 [email protected]
English

En spennende og travel start på våren 2023

En spennende og travel start på våren 2023

Det har vært en travel mars måned for Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn med mange spennende konferanser og møter. Nedenfor følger noen av høydepunktene.

Kulturminister Anette Trettebergstuen åpnet konferansen.

Nasjonal likestillingskonferanse

Den 2. mars arrangerte regjeringen sin årlige likestillingskonferanse. Temaet i år var økonomisk selvstendighet og økonomisk likestilling. STLs politiske rådgiver, Anders Garbom Bjørklund, var tilstede på vegne av tros- og livssynssamfunnene.

Konferansen samlet blant annet forskere som ga oppdaterte tall og funn om kjønnslikestillingen i Norge, særlig rundt lønnsforskjeller mellom kvinner og menn og hva årsakene er. Også sammenhengen mellom likestilling og vold ble adressert av forskere på feltet. Fysisk-, psykisk- og økonomisk vold rammer spesielt kvinner, utført av menn i nær relasjon. Vi fikk også høre fra tillitsvalgte på arbeidsplasser som kjempet for arbeideres rettigheter, for eksempel til hele stillinger. Det var også paneler satt sammen av både politikere og ulike utsatte grupper, inkludert utviklingshemmede og ikke-vestlige innvandrere, om tilleggsutfordringene de kan oppleve og hvordan å overkomme disse.

ICAN-konferanse

Den 10. mars deltok STL-representanter på ICAN Norges konferanse, ICAN Act On It Forum. ICAN Står for International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, og er en internasjonal sivilsamfunnsorganisasjon som arbeider for å implementere FN-traktaten om forbud mot kjernevåpen (TPNW).
Representanter fra tros- og livssynssamfunnen deltok under overskriften «Multi-Religious Responses to the Nuclear Threat». Preses i Den norske kirke, Olav Fykse Tveit og imam Senaid Kobilica fra Muslimsk Dialognettverk og Det Islamske Fellesskap Bosnia-

Hercegovina i Norge diskuterte tematikken fra et kristent og muslimsk ståsted. De snakket om viktigheten av å unngå atomkrig, samt bygge ned atomforsvar. Samtalen ble ledet av Sigrid Rege Gårdsvoll fra Vårt Land.
Yuhasinee Shankkar fra AFUH – Arena For Unge Hinduer og Martin Lerstang Mikkelsen Fra Human-Etisk Forbund holdt også innlegg med hinduiske og human-etiske perspektiver på atomvåpen og atomkrig. Shankar fortalte blant annet om hvordan atomtrusselen virket nærmere enn noensinne for hennes generasjon da hennes yngre søster kom hjem med jod-tabletter, og det gikk opp for dem begge hvorfor de fikk disse utdelt fra skolen.

Den Nordiske dialogkonferansen i Trondheim

Den 14.-16. mars  ble den Den nordiske dialogkonferanse arrangert. Konferansen var for ansatte og frivillige i de nordiske folkekirkene som jobber med, eller er engasjert i, tros- og livssynsdialog. Konferansen hadde temaet «Det livssynsåpne samfunn- dialog og polarisering». Den 16. var generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, Ingrid Rosendorf Joys invitert for å holde et innlegg om utfordringer og muligheter i et uenighetsfellesskap.

Den nordiske dialogkonferanse arrangeres av Kirkelig Dialogsenter Trondheim, Kirkelig dialogsenter Oslo og Mellomkirkelig råd. Temaet for konferansen var Det livssynsåpne samfunn – Dialog og polarisering

Pilegrimsarbeid og livsglede i Trøndelag.

Videre i mars har det blitt flere besøk til Trøndelag for STLs generalsekretær.

Ingrid Rosendorf Joys var tilstede på Fagsamling for kirkens pilegrimsarbeid i Trondheim.
Der holdt hun snakket hun om prosjektet Pilegrimsvandring til åpne sår, et samarbeid mellom STL, Den norske kirke, Norges Kristne Råd og Aeropagos.
Den 28.-29. mars arrangerte Livsglede for eldre, Pensjonistforbundet og Norske kvinners sanitetsforening «Livsgledekonferansen». Konferansen har som mål å spre kunnskap om hvordan man skaper inkluderende lokalsamfunn og personsentrert omsorg for eldre gjennom mangfold, generasjonsmøter og frivillighet.  Joys ble invitert og holdt innlegg om hvordan ivareta mangfold i eldreomsorgen og hvordan møte det med forståelse. 

Joys deltok også i en panelsamtale om livsgledemangfold sammen med Erlend Svardal Bøe fra Høyre, Hanne Løvrød Granheim fra Oppdal kommune og Christine Sandø Lundemo fra Livsglede for eldre. 

Livsglede for eldre har i 2023 økt fokus på tros- og livssynsmangfold i eldreomsorgen. I den forbindelse har de derfor laget egne podcast-episoder om tro og livssyn med blant annet Joys fra STL, Anne Sender fra Det Mosaiske Trossamfund, og Basim Ghozlan fra Rabita og Muslimsk Dialognettverk med flere. De kan høres her.

Flere i denne kategorien